Sanering och konkurser

Företagssanering och konkurser

Företagssanering

 

Med företagssanering avses att trygga förutsättningarna för verksamheten genom att reglera skulderna på ett kontrollerat sätt. För att en sanering skall beviljas av domstolen måste man visa att verksamheten verkligen klarar av ett saneringsförfarande, m.a.o. att verksamheten är eller kan fås vinstbringande. Detta krävs eftersom alla normala skulder måste betalas på förfallodagen under själva förfarandet samtidigt som saneringsskulderna, vilka är de skulder som fanns vid inledandet av saneringsförfarandet, skall avkortas enligt ett fastställt saneringsprogram.

 

För att göra en ansökan om sanering som uppfyller kraven för en sådan ansökan, och samtidigt maximera möjligheterna att få en sanering beviljad, krävs det så gott som alltid att sakkunniga anlitas. Om domstolen sedan godkänner ansökan och beslutar att saneringsförfarandet skall inledas, förordnas samtidigt en utredare som skall uppgöra ett förslag till saneringsprogram. Om saneringsprogrammet fastställs förordnas en övervakare vars uppgift att övervaka så att saneringsprogrammet efterföljs. Om företaget inte lyckas följa programmet avbryts saneringsförfarandet oftast med en konkurs som följd.

 

Konkurs

 

Både privatpersoner och företag kan försättas i konkurs om skulderna inte betalas trots påtryckningar från borgenärerna. I samband med beslutet om konkurs förordnas en boförvaltare vars uppgift är att sköta om konkursboet, klarlägga skulderna och tillgångarna samt realisera egendomen. Boförvaltarens uppgifter innefattar bl.a. uppgörandet av boförteckning, gäldenärsutredning samt utdelningsförteckning. När egendomen har realiserats och eventuella processer avslutats kan utdelning ske till borgenärerna och konkursen upphör därefter.

 

I konkursförfarandet utövas beslutanderätten av borgenärerna, och det är boförvaltarens uppgift att verkställa borgenärernas beslut. Borgenärernas rösträtt avgörs enligt storleken på deras fordran.

 

Juristerna på vår byrå har stor erfarenhet av både saneringar och konkurser, och byrån har även en väl inarbetad process för effektiv indrivning av fordringar. Denna indrivning genomförs på ett sätt som också tillvaratar gäldenärens intressen, och gäldenärerna erbjuds i regel möjlighet att ingå betalningsplan för att undvika konkurs.

”Senaste åren har varit en mardröm för mig personligen och konkursprocessen har varit psykiskt tungt. Men jag vill tacka för att jag har ändå behandlats som en människa hos er och inte som en misslyckad individ.”