Rättegångar

Rättegångar

I dagens samhälle blir det allt vanligare att det i människors liv sker saker som kan lösas endast genom ett rättegångsförfarande.


Under rättegången bedömer domstolen vad som kan anses vara i enlighet med lagen i det ärende som behandlas. Rättegångarna kan delas upp i olika typer, varav de vanligaste är tvistemåls- och brottmålsrättegång. Vid sidan av dessa finns även rättegångar i förvaltningsärenden.

 

Civilprocess

 

En tvistemålsrättegång, dvs. en civilprocess, är ett förfarande som används när det inte är frågan om ett brottmål eller ett ansökningsärende. Civilprocessens utgångspunkt är att parterna i rättegången är jämlika samt att käranden och svaranden själva skall se till att domstolen informeras om deras yrkanden och om stödjande bevis. Domstolen fattar sedan sitt beslut med stöd av den bevisning som framlagts.

 

Civilprocessen börjar genom att käranden sänder en (civilrättslig) stämningsansökan till tingsrätten där denne individualiserar sina yrkanden och grunderna för dessa samt de bevis som käranden vill stödja sina yrkanden på. Tingsrätten sköter om att stämningen delges till svaranden och reserverar en tid inom vilken svaranden har möjlighet att ge sitt svaromål i saken. När båda parterna hörts reserverar tingsrätten en sammanträdesdag då båda parter får framföra sina ståndpunkter muntligen.

 

Straffprocess

 

Straffprocessen skiljer sig väsentligt från förfarandet i civilprocesser. Om du har blivit offer för ett brott skall du göra en brottsanmälan hos polisen. När polisen har fått vetskap om brottet inleds förundersökningen. Under förundersökningen utreds om ett brott har begåtts samt vem det berör och huruvida målsäganden har några ersättningsanspråk. Polisen förhör ärendets målsägande, misstänkta och eventuella vittnen.

 

När förundersökningen är färdig sänder polisen undersökningens förundersökningsprotokoll till åklagaren för åtalsprövning. Åklagarens uppgift är att bedöma om ett brott begåtts och om det finns tillräckligt med bevis för ett åtal. Om det inte finns tillräckligt med bevis fattar åklagaren ett beslut om åtalseftergift. När åtalströskeln har överstigits fortgår saken till domstolen genom att åklagaren lämnar in en (straffrättslig) stämningsansökan som tingsrätten delger till den åtalade.

 

I en brottmålsrättegång utreds om den misstänkta är skyldig till brottet och vilket straff han i så fall bör få. I huvudregel behandlas brottmål muntligt i tingsrätten men i vissa enskilda fall kan de även behandlas genom ett skriftligt förfarande. Om part i ärendet inte är nöjd med domen kan en missnöjesanmälan inlämnas till domstolen och besvär anföras till hovrätten.

 

Rättegång i förvaltningsärenden

 

I alla länder där det finns ett fungerande rättsskyddssystem är det möjligt att klaga på ett beslut som gjorts av myndigheter. I Finland är förvaltningsdomstolssystemet tudelat; i de flesta ärenden fungerar förvaltningsdomstolen som den första instansen och förvaltningsdomstolens beslut kan sedan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. I vissa typer av fall kan dock den första besvärsinstansen vara marknadsdomstolen, skatteförvaltningens rättelsenämnd eller länsstyrelsen.

 

Rättegången i förvaltningsärenden anhängiggörs genom ett skriftligt besvär. Domstolsprocessen är i huvudsak skriftlig men om det behövs kan man även ordna ett muntligt sammanträde. Själva processen är oftast ganska riskfri för enskilda personer eftersom man endast i undantagsfall kan dömas att ersätta myndighetens rättegångskostnader.

 

Biträde vid rättegång

 

I civilmål uppstår det ofta situationer då man behöver sakkännedom, särskilt om ärendet är tvistigt. Likaså är parterna ofta i behov av juridiskt biträde vid brottmålsrättegångar.  Vår byrå kan hjälpa t.ex. vid upprättandet av olika civilrättsliga avtal eller när ärendet handläggs i domstol. Vid brottmål är det i regel klokt att ha ett juridiskt biträde med redan i förundersökningsskedet (polisens förhör) och vid upprättandet av ersättningsanspråk.

 

Både i civil- och brottmål kan man få rättshjälp via staten och om det finns en rättsskyddsförsäkring kan den täcka en stor del av kostnaderna.