Företagsjuridik

Företagsjuridik

Begreppet företagsjuridik omfattar flera olika rättsområden till vilka åtminstone hör bolagsrätt, handelsrätt och avtalsrätt. Bolagsrätten innehåller regler om beslutsfattandet inom bolag och reglerar även frågorna kring själva verksamheten. Bolagsrätten definierar aktörerna inom bolaget, och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har. Med aktörer avses bl.a. verkställande direktören, styrelsen, ägarna och arbetstagarna.

 

Det dagliga beslutsfattandet sköts av vd:n under ledning och övervakning av styrelsen. Ägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman där man behandlar i bolagsordningen fastställda frågor som är av central betydelse för bolaget.

 

Innan man bestämmer sig för en viss bolagsform är det viktigt att komma ihåg att det finns stora skillnader i ägarnas ansvar för bolagets skulder och i reglerna för hur ägarna kan ta ut medel ur bolaget. Av den orsaken bör man se till sitt behov och gå igenom dessa saker med sakkunniga innan man grundar ett bolag. En annan sak som är viktig att tänka på i bolag där det finns flera delägare är delägaravtal. Detta avtal reglerar förhållandet mellan delägarna och det är vanligt att man t.ex. tar med en inlösningsklausul i delägaravtalet som i sin tur reglerar vad som händer med aktierna om en delägare önskar sälja sin andel eller avlider.

 

Med handelsrätt avses i normala fall lagar som köplagen, handelsbalken och konsumentskyddslagen. Dessa reglerar bl.a. vad som händer vid köp om en vara är felaktig eller om priset inte betalas. Vidare innehåller dessa lagar regler om pantsättning av lösa objekt samt givande av lån och säkerheter. 

 

Avtalsrätten omfattar regler om hur avtal uppkommer, deras giltighet samt hur avtal skall tolkas. Den viktigaste lagen inom avtalsrätten är lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen. Bra att komma ihåg när man ingår olika typer av avtal är att det finns vissa tvingande bestämmelser som man helt enkelt inte kan avtala bort. Utgångspunkten är dock avtalsfrihet, vilket betyder att man får välja vem man önskar ingå ett avtal med och på vilka villkor.

 

Oavsett om det gäller grundande av bolag, ändring av bolagsform, uppgörande av delägaravtal eller ingående av samarbetsavtal är dessa situationer av sådan betydelse att vi rekommenderar anlitande av sakkunniga.