Byggnadsentreprenader

Byggnadsentreprenader

Föreningar och samfund

Föreningar

 

Bestämmelser om föreningar finns i föreningslagen. En förening kan bildas av minst tre personer genom att göra en anmälan till föreningsregistret. Till anmälan ska bifogas stiftelseurkunden och stadgarna. Stadgarna måste uppfylla vissa krav för att kunna antecknas i föreningsregistret och efter att de antecknats är de bindande för medlemmarna. Medlemmarna innehar beslutanderätten i en förening och besluten tas på föreningsmötet. Föreningens styrelse sköter föreningens angelägenheter, förbereder och verkställer beslut samt förvaltar egendom.

 

Samfälligheter

 

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. I Österbotten medför landhöjningen att nya landområden tillkommer årligen, och dessa kallas även för tillandningar. Dylika områden tillfaller inte automatiskt enskilda fastigheter utan samfälligheter som består av flera fastigheter. En fastighetsägare kan begära inlösning av tillandning.

 

Samfälligheterna kan vara registrerade och ha egna stadgar och förvaltning. Delägarstämman väljer sysslomän. I folkmun kallas ibland en registrerad samfällighets representanter förs skifteslaget.