Familje- & Kvarlåtenskapsrätt

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Intressebevakning

 

En intressebevakare kan förordnas åt en myndig person ifall denna inte längre kan ta hand om sig själv eller sköta om sin ekonomi. Detta kan i sin tur bero på t.ex. försvagat hälsotillstånd eller annan motsvarande orsak.

 

Genom att göra upp en intressebevakningsfullmakt kan man på förhand utse vem som skall sköta om ens angelägenheter när man inte längre kan göra det själv. I fullmakten bestämmer fullmaktsgivaren själv vilka saker fullmakten gäller. Intressebevakningsfullmakten är en formbunden handling, vilket gör att vi rekommenderar anlitandet av sakkunnig vid uppgörandet av fullmakten. Genom att uppgöra en fullmakt går inte fullmaktsgivaren miste om någon behörighet, utan fullmakten träder ikraft först när det framtida behovet uppstår. När den tidpunkten kommer skall fullmakten fastställas vid magistraten, och den utsedde personen börjar då kallas fullmäktig och erhåller först då den behörighet som står i fullmakten.

 

Om ingen intressebevakningsfullmakt har uppgjorts kan en intressebevakare utses på ansökan av t.ex. en anhörig. Det kan då i vissa fall uppstå en tvist om vem som är bäst lämpad att vara intressebevakare, och det kan bli en rättslig prövning av denna sak. Denna risk finns inte om man uppgjort en intressebevakningsfullmakt i god tid innan den skall tas i bruk.

 

Äktenskap

 

Innan man ingår äktenskap kan det vara bra att fundera över giftorättens inverkan, och om det finns behov av att ingå ett äktenskapsförord. Det är alltid att rekommendera att man kontaktar en sakkunnig för uppgörandet av ett äktenskapsförord, eftersom förordet har avgörande inverkan på vad som sker med makarnas egendom när äktenskapet upphör. Om makarna ingått äktenskapsförord kallas fördelningen av deras egendom för avskiljande av egendomen, men om det inte finns ett äktenskapsförord skall giftorätten beaktas vid avvittringen.

 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att äktenskapet slutar i skilsmässa. Om barn finns med i bilden måste föräldrarna avtala om hur vårdnaden, umgängesrätten och underhållet skall se ut i framtiden.

 

Sambor

 

På sambor som har bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller har eller har haft ett gemensamt barn eller vårdnad om ett barn, tillämpas lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll. Sambor kan även avtala om ägandeförhållandena genom att uppgöra ett samboavtal. En sambo har enligt lagen rätt att kräva åtskiljande av egendomen då samboförhållandet upphör. Utgångspunkten är att vardera sambon behåller sin egendom, men en sambo kan i vissa fall ha rätt till gottgörelse.

 

Kvarlåtenskap

 

Förr eller senare ställs vi alla inför den situationen att en anhörig eller nära släkting går bort. Efter den avlidne skall en bouppteckning alltid uppgöras. Efter detta skall kvarlåtenskapen skiftas bland delägarna i dödsboet vid en förrättning som kallas arvskifte. Om delägarna i dödsboet inte kommer överens om hur egendomen skall skiftas kan man förordna en boutrednings- och skiftesman.

 

Om man inte vill att den egna kvarlåtenskapen skall fördelas i enlighet med ärvdabalken måste man uppgöra ett testamente. Genom testamentet kan man inom vissa gränser styra egendomen till specifika mottagare. Detta är speciellt viktigt för sambopar att tänka på, eftersom sambor inte ärver varandra med stöd av lagen.

 

 

Ta kontakt med vår byrå om ni behöver hjälp med att göra upp testamente, bouppteckning, arvskifte, intressebevakningsfullmakt eller äktenskapsförord! Vi sköter även om avvittringar och tvister som berör vårdnad, umgänge och underhåll av barn.