Boende

Boende

Boende

När det uppstår problem med boende, så kan det till exempel handla om fuktskador som upptäcks i ett nyligen köpt hus, tvister med hyresvärden om vad som kan anses utgöra ”sedvanligt slitage” eller tvister där köparen av en bostad överraskas av oväntade finansieringsvederlag till följd av saneringsarbeten i höghus. När man upptäcker eller misstänker fel i hus eller bostad bör man göra en skriftlig reklamation till säljaren. Den part som reklamerar ett fel har också bevisbördan för när reklamationen blev gjord och vilka fel som reklamerades. Därför rekommenderas det att alltid göra en reklamation skriftligt.

 

Kvalitetsfel, till vilka hör t.ex. dolda fel, bör reklameras inom fem år från att besittningen av fastigheten har överlåtits. Om man inte reklamerar inom denna tid, förlorar man rätten att åberopa felet om inte säljaren förfarit grovt vårdslöst eller uppsåtligen. Om det finns väsentliga fel i fastigheten kan en köpare ha rätt att yrka på hävning av köpet. Det kan även noteras att köparen och säljaren kan avtala att kortare tidsfrist än den ovannämnda ska tillämpas. Trots ovannämnda tidsfrist, inom vilken reklamation skall göras, är det dock viktigt att notera att reklamationen alltid bör göras inom skälig tid från att felet har upptäckts eller från det att felet borde ha upptäckts. Skälig tid har vid fastighetsköp ansetts vara ca sex månader. I reklamationen bör man uppge sina yrkanden och grunderna för dessa. I normala fall förbehåller sig köparen rätten att häva köpet, att kräva prisavdrag samt eventuellt skadestånd. Yrkandena bör motiveras och man skall även specificera beloppet av prisavdraget, vilket senare dock kan kompletteras när utförligare utredningar har blivit gjorda. Det är viktigt att genast reagera på fel i en fastighet, eftersom köparen i annat fall kan förlora sin rätt att åberopa felet eller yrka på hävning av köpet. Är man säljare och således mottagare av en reklamation är det viktigt att man tar reklamationen på allvar och sakligt bestrider denna om den kan anses obefogad.

 

I tvister gällande boende är det i regel möjligt att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen. Rättsskydd beviljas dock sällan åt ägaren i tvister som berör uthyrda lägenheter, eftersom ägandet anses som placeringsverksamhet. Detta är något att tänka på för de som investerar i lägenheter och hyr ut dem.

 

Juristerna på vår byrå har stor erfarenhet av tvister som berör olika boendeformer, och vår erfarenhet visar att det behövs grundligt gjorda utredningar och säkerställande av bevisning för att man skall lyckas driva en dylik tvist på bästa möjliga sätt. Eftersom tvister som är relaterade till boende oftast även gäller stora ekonomiska intressen eller viktiga hälsoaspekter, rekommenderar vi att i tid anlita sakkunnig jurist.