Arbetsförhållande

Arbetsförhållande

Arbetsförhållanden

Arbetsrätten är ett rättsområde som berör de flesta av oss, och som samtidigt är ett mångfasetterat rättsområde. Arbetsförhållanden regleras av det egna arbetsavtalet, lagen om arbetsavtal och oftast av allmängiltiga kollektivavtal. Det egna arbetsavtalet, som tyvärr ofta är enbart muntligt, viker åt sidan för de minimirättigheter som finns medtagna i det kollektivavtal som tillämpas på arbetsförhållandet. Vet inte arbetstagaren vad som stadgas i kollektivavtalet vet hen inte heller sina minimirättigheter. I det specifika arbetsavtalet kan arbetsgivaren ge bättre villkor och förmåner åt arbetstagaren än vad kollektivavtalet stadgar, och då skall dessa villkor följas framom kollektivavtalets villkor. Det är bra att även komma ihåg att arbetsgivaren också har rättigheter i arbetsförhållandet.

 

För båda parters skull är det bra om man från början gör upp ett skriftligt arbetsavtal där man samtidigt kontrollerar att kollektivavtalets villkor också följs. Det finns exempel på arbetsgivare som i åratal följt arbetsavtal som de inte visste stred mot kollektivavtalet, och när arbetstagarna (de kan vara många) sedan kräver kollektivavtalsbaserade kompensationer eller andra förmåner blir smällen helt enkelt för stor för arbetsgivaren. Sådana situationer bör om möjligt avstyras redan i förväg, vilket bäst görs genom anlitande av sakkunniga jurister.

 

Arbetsrätten omfattar även arbetarskyddet som regleras av arbetarskyddslagen. Om inte arbetsgivaren följer dessa bestämmelser kan detta leda till straff eller skadestånd för arbetsgivaren. När olyckor inträffar på arbetsplatsen är det inte ovanligt att förmännen och cheferna högre upp i arbetsorganisationen blir fällda för arbetarskyddsbrott. För att säkerställa att arbetarskyddet efterföljs på alla nivåer inom organisationen krävs det en väl utarbetad plan samt ett fungerande uppföljningssystem.