Företagsjuridik

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikka sisältää monta eri oikeusalaa. Näihin lukeutuvat ainakin yhtiö-, kauppa- sekä sopimusoikeus. Yhtiöoikeus sisältää sääntöjä koskien päätöksentekoa yhtiön sisällä ja sääntelee kysymyksiä koskien itse toimintaa. Yhtiöoikeus määrittelee yhtiön toimijat ja sääntelee mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on. Toimijoilla tarkoitetaan muun muassa toimitusjohtajaa, hallitusta, omistajia sekä työntekijöitä.

 

Toimitusjohtaja hoitaa päivittäisen päätöksenteon, hallituksen ohjauksen ja valvonnan alaisena. Omistajat harjoittavat äänioikeuttaan yhtiökokouksissa, missä käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyjä asioita, joilla on keskeinen merkitys yhtiössä.

 

Ennen kuin päädytään tiettyyn yhtiömuotoon, on tärkeä muistaa, että säännöissä on isoja eroja koskien omistajien vastuuta yhtiön veloista sekä siitä, kuinka omistajat voivat nostaa varoja. Tästä syystä pitäisi varmistaa tarpeet ja käydä asiat huolellisesti läpi ennen yhtiön perustamista.  Toinen tärkeä asia mikä usean omistajan yhtiössä kannattaa tarkoin harkita, on osakassopimus. Tämä sopimus sääntelee osaomistajien suhdetta, ja on yleistä, että sopimukseen sisällytetään myös lunastuslauseke. Lunastuslauseke vuorostaan sääntelee mm. sen mitä tapahtuu osakkeille, jos yksi osaomistajista haluaa myydä osuutensa tai kuolee.

 

Kauppaoikeudella tarkoitetaan yleensä kauppalakia, kauppakaarta sekä kuluttajansuojalakia. Nämä sääntelevät muun muassa mitä tapahtuu ostolle, jos tuote on viallinen tai hintaa ei ole maksettu. Nämä lait sisältävät myös sääntöjä koskien irtaimiston panttausta sekä lainan ja vakuuden antamista. 

 

Sopimusoikeus sisältää sääntöjä siitä, kuinka sopimukset syntyvät, niiden pätevyydestä sekä siitä kuinka sopimusta tulkitaan. Tärkein laki koskien sopimusoikeutta on laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista eli niin kutsuttu sopimuslaki. Kun solmii erilaisia sopimuksia, on hyvä muistaa, että on olemassa tiettyjä pakottavia määräyksiä, joita ei yksinkertaisesti pysty sopimaan pois. Lähtökohtana on kuitenkin sopimusvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen saa päättää kenen kanssa haluaa solmia sopimuksen ja millä ehdoilla.

 

Riippumatta siitä koskeeko asia yhtiön perustamista, yhtiömuodon muuttamista, osakesopimuksen tekemistä tai yhteistyösopimuksen solmimista, suosittelemme asiantuntijan palkkaamista.