Nyheter

Nyheter

Rättegång mot Vasa Sjukvårdsdistrikt

11.12.2015

Advokaterna Christian Näsman och Kirsi Hägglund från vår byrå har representerat de tre sjukskötare som var kärande i tvistemålet mot Vasa Sjukvårdsdistrikt. Kärandena hade haft flera tidsbundna arbetsförhållanden efter varandra som Sjukvårdsdistriktet inte hade förnyat då arbetsgivaren fick veta om kärandenas graviditeter. På grund av att arbetsförhållandena hade upphört lämnade kärandena in en talan till tingsrätten och de yrkade att tingsrätten skulle fastställa att arbetsförhållandena hade varit i kraft tills vidare. Samtidigt krävdes att Sjukvårdsdistriktet åläggs att ersätta kärandena för ogrundad uppsägning av arbetsförhållandena samt för diskriminering med stöd av 8 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Österbottens tingsrätt har 27.11.2015 gett sin dom i ärendet. Våra klienters yrkanden godkändes och Sjukvårdsdistriktet ålades att betala ersättning för ogrundad uppsägning av arbetsförhållandena, gottgörelse för diskriminering, lön för uppsägningstid, semesterersättningar och lön för väntetid.

 

Sjukvårdsdistriktet har anmält missnöje med domen, så det är möjligt att processen fortsätter i Vasa hovrätt.

Gå till "Nyheter"