Nyheter

Nyheter

Nyhetsbrev

24.09.2018
Advokatbyrå Näsman & Båsk sänder ut ett elektroniskt nyhetsbrev ett par gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller nyheter om advokabyrån samt kortare juridisk information. Om du vill erhålla nyhetsbreven meddela oss detta per e-post på info@anb.fi. Nedan utkast från septembermånads nyhetsbrev:
 
Att reklamera fel i en fastighet
 
I jordabalken finns det viktiga bestämmelser gällande inom vilken tid en köpare av en fastighet bör reklamera fel. 
 
Kvalitetsfel, till vilka hör t.ex. dolda fel, bör reklameras inom fem år från att besittningen av fastigheten har överlåtits. Om man inte reklamerar inom denna tid, förlorar man rätten att åberopa felet. Om det finns väsentliga fel i fastigheten kan en köpare ha rätt att yrka på hävning av köpet. Köparen måste väcka talan i tingsrätten om hävning av köp allra senast inom tio år från att besittningen till fastigheten överläts, annars går denna rätt förlorad. Det kan även noteras att köparen och säljaren kan avtala att kortare tidsfrister än de ovannämnda ska tillämpas. 
Ovannämnda tidsfrister är de slutgiltiga tidsfristerna – det är dock viktigt att notera att reklamationen trots dessa tidsfrister alltid bör göras inom skälig tid från att felet har upptäckts eller från det att felet borde ha upptäckts. Skälig tid har vid fastighetsköp ansetts vara ca sex månader. I reklamationen bör man även uppge sina yrkanden och grunderna för dessa. I normala fall förbehåller sig köparen rätten att häva köpet, att kräva prisavdrag samt eventuellt skadestånd. Yrkandena bör motiveras och man skall även specificera beloppet av prisavdraget, vilket senare dock kan kompletteras när utförligare utredningar har blivit gjorda. 
 
Det är viktigt att genast reagera på fel i en fastighet, eftersom köparen i annat fall kan förlora sin rätt att åberopa felet eller yrka på hävning av köpet.
Gå till "Nyheter"