Nyheter

Nyheter

Lättnad av arvs- och gåvoskatten

29.12.2016

Regeringen har lagt fram ett förslag om att arvs- och gåvoskatten skall lättas fr.o.m. början av år 2017. Lagen har inte ännu stadfästs, men lagförslaget är godkänt av Finansutskottet. Huruvida lagen träder ikraft klarnar inom de närmaste dagarna.

 

Tanken är att förändringarna speciellt skall underlätta generationsväxlingar, och således har det föreslagits att skattelättnaderna till största del skall gälla skatteklass I till vilken bl.a. gåvogivarens maka, bröstarvingar och föräldrar hör.

 

Lagändringen skulle enligt förslaget även leda till att den skattefria delen för en arvlåtares maka och minderåriga barn skulle höjas. Enligt lagändringsförslaget skulle dagens avdrag för maka på 60.000 euro höjas till 90.000 euro och minderårighetsavdraget på 40.000 euro skulle höjas till 60.000 euro. Således skulle den kvarlevande makan vara tvungen att betala skatt först då dennes arvsandel överstiger 110.000 euro (90.000 + 20.000 ?) och ett minderårigt barn skulle bli skatteskyldigt först då dess arvsandel överstiger 80.000 euro (60.000 + 20.000 ?). Den nuvarande partiella skattefriheten för försäkringsersättningar som betalats till en nära anhörig och/eller dödsboet med anledning av arvlåtarens död föreslås däremot slopas i sin helhet.

 

Skatteprocenten på arv och gåva minskas både i den första och den andra skatteklassen. För gåvobeskattningens del innebär lättnaderna även att den beskattningsbara andelens nedre gräns, dvs. den summa för vilken skatt börjar betalas från, höjs. T.ex. har föreslagits att den lägsta gränsen vid gåvobeskattningen skall höjas från 4.000 euro till 5.000 euro. Pga. de föreslagna ändringarna löns det i fortsättningen att ge egendom med högre värden såsom gåva och inte såsom arv. Gåvoskatten på egendom för ett värde av t.ex. en halv miljon är ett par tusen euro billigare än om samma egendom skulle ges såsom arv.

 

Normalt bohag kan fortsättningsvis ges skattefritt till ett värde av max 4.000 euro. Till normalt bohag räknas bl.a. möbler och porslin som är tänkt att användas i vardagen. Även ett penningbelopp som skall användas för annans uppfostran, utbildning eller till annans underhåll kommer fortsättningsvis att vara skattefritt.

Gå till "Nyheter"