Nyheter

Nyheter

GDPR - Nya dataskyddsförordningen

23.05.2018
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. EU-förordningen är direkt tillämpningsbar i samtliga EU-länder. På nationell nivå kommer även den gamla Personuppgiftslagen inom kort att ersättas med en ny Dataskyddslag för att på ett bättre sätt motsvara de föreskrifter som EU-förordningen påbjuder.
 
Syftet med den direkt tillämpningsbara förordningen är att stärka och harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. GDPR innebär bl.a. att behandlingssättet av personuppgifter skall bli mera transparent så att privatpersoner på ett förståeligt sätt får ta del av vad, hur och i vilket syfte personuppgifter samlas in och behandlas.
Behandling av personuppgifter på advokatbyråer skiljer sig dock nämnvärt från behandling av personuppgifter i andra organisationer. Advokater (och advokatbyråer) är bundna av lagen om advokater samt god advokatsed i vilka bl.a. en stark sekretess- och tystnadsplikt ingår. Advokaters sekretess- och tystnadsplikt går före EU-förordningens föreskrifter om en privatpersons rättigheter att få information om behandling av personuppgifter. Detta innebär att advokatbyråer som regel inte heller i framtiden kommer att ge ut uppgifter om kundförhållanden, uppdrag eller motsvarande uppgifter. Det finns med andra ord ingen risk för att känsliga uppgifter kommer obehöriga tillkänna, trots de nya regleringarna kring behandling av personuppgifter. I övrigt tillämpas föreskrifterna i den nya EU-förordningen även på advokaters verksamhet. 
 
På Näsman & Båsk har vi under våren aktivt förberett oss för ikraftträdandet av förordningen. Vi har deltagit i flertalet skolningar i ämnet samt även själva hållit föreläsningar kring förordningens inverkan på företags och organisationers verksamhet. Advokat Christian Näsman har dessutom som representant för Advokatförbundets styrelse träffat dataskyddsombudsmannen Reijo Aarnio 11.5.2018 för att diskutera GDPR:s inverkan på advokaternas verksamhet. Diskussionen var mycket positiv och inverkade direkt på den rekommendation som Advokatförbundet gett till sina medlemmar.
 
En säker behandling av privatpersoners personuppgifter har alltid varit oerhört viktigt för vår byrå! Genom ikraftträdandet av GDPR strävar vi till en ytterligare förbättring av våra rutiner och till att våra klienter även i framtiden skall få tillräcklig information om hur vi i vår verksamhet beaktar skyddet av personuppgifter och övrig känslig information.
Gå till "Nyheter"