Nyheter

Ajankohtaista

Medling i barnärenden har inletts vid tingsrätten

07.09.2012

I början av september inleddes vid Österbottens tingsrätt ett försök med sakkunnigbiträden i medlingsärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. Tingsätten höll 7.9.2012 ett informationstillfälle om försöket för juristerna.

 

Vår byrås advokat Kirsi Hägglund, som representerar advokaterna i tingsrättens planeringsgrupp, höll vid informationstillfället ett framförande om biträdets roll vid inledandet av medlingen. I framförandet poängterade hon bl.a. följande saker: Medling där sakkunnigbiträde finns närvarande är jämfört med det normala tingsrättsförfarandet ett betydligt snabbare sätt att nå en lösning i tvistiga frågor som gäller barn. Utgångspunkten för medlingen är alltid barnets bästa, och ett lyckat förlikningsförfarande kräver att föräldrarna är beredda att kompromissa till förmån för barnets bästa. Trots att det är föräldrarna som har huvudrollen vid medlingen, har biträdet en viktig roll både vid inledandet av medlingen och för att en lyckad förlikning skall kunna uppnås. Biträdet känner bäst till sin huvudman och dennes livssituation, och kan därför bäst uppskatta förutsättningarna för att medling överhuvudtaget skall kunna lyckas. Biträdets roll vid medlingen är att sörja för att huvudmannens syn på situationen kommer de övriga parterna i medlingen till känna samt hjälpa sin huvudman vid övervägandet av olika alternativa förlikningslösningar. Biträdet har också en skyldighet att vid medlingen sörja för sin huvudmans rättsskydd samt att övervaka att inte huvudmannen ingår ett avtal som strider mot dennes intressen.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle