Får en arbetsgivare ge ett negativt omdöme på arbetsintyget?Om arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett arbetskontrakt där det avtalas att arbetstiden är 37h/vecka, kan då arbetsgivaren plötsligt börja ge mindre veckotimmar och låta arbetstagaren vara ledig mot sin vilja?Vem ärver enskild egendom då förälder gått bort?Hur delas egendomen vid skilsmässa om det inte finns äktenskapsförord?Hur ser arvingarnas kostnadsansvar ut vid överskuldsatt dödsbo?Om varken bouppteckning eller arvskifte har förrättats i ett dödsbo kan då detta dödsbo ärva den avlidnes förälder om den dör, eller är det den först avlidnes barn som blir delägare i det nya dödsboet?Vem övervakar båttrafiken, och har sjöbevakningen rätt att komma ombord på en båt?Var prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad då äktenskapet ingåtts utomlands, men makarna i nuläget bor i Finland?Hur ansvarar jag för min underhyresgäst?När min styvfar gick bort var hans dödsbo skuldsatt och allt min mor nu äger har hon förvärvat efter hans bortgång. Kan mina styvsyskon göra anspråk på denna egendom?Jag vill ansöka om skilsmässa, men är rädd för att lämna utan egendom. All egendom står i min mans namn, men vi har inget äktenskapsförord.Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?Var kan jag få hjälp med att ordna upp min ekonomi?Kan en person som via arv fått äganderätten till hälften av ett hus sälja sin andel av huset?Om ett företag har skickat alla mina personuppgifter till en annan tredje part, vad kan jag göra eller kräva?Varför behövs testamente?Vad är följderna om man olovligen använder en annan persons FB-konto?Måste beslut om vägar ske enhälligt av vägdelägarna?I vilka situationer är man skyldig att uppge sin personbeteckning, och när kan man vägra?Kan man vägra vittna i ett brottmål?Om jag säljer en aktielägenhet till mitt barn, kan de andra aktieägarna då lösa in bostaden?Medför konsultavtal ett anställningsförhållande?Kan hyresvärden själv bestämma hyresgästens uppsägningstid?Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?Har min exman rätt att vid skilsmässan få ut pengarna från villaförsäljningen som har investerats i det gemensamma hemmet?Får man banda in en diskussion där man själv deltar?Vem kan formulera ordalydelsen i ett testamente?Vems är egendomen i samboförhållande? Ärver sambor varandra?Jag är misstänkt för rattfylleri då jag har framfört ett fordon med 0,6 promille i blodet. Vilket blir straffet ungefär och kan man på något sätt få lindrigare straff?Hur reda upp krångel vid köp av husdjur?Är det möjligt att internt avtala om betalningen av ett lån åt utomstående t.ex. banken?Vad kan jag göra om min tidigare sambo vägrar lämna tillbaka ett föremål som hört till min mosters dödsbo och inte heller betalar tillbaka en skuld till mig?Kan hyresvärden förkorta uppsägningstiden genom villkor i hyresavtalet?Hur dokumentera åtgärdandet av ett dolt fel i fastighet?Hur behandlas ett skuldförhållande mellan förälder och barn ifall det uppgjorda amorteringsavtalet inte följs av barnet under föräldrarnas livstid?Träd har kapats och buskar förstörts på vår tomt när ledningar har grävts ner. Får man göra så och har vi rätt till ersättning?Vad betyder jäv?Vad är straffet för nedladdning av upphovsrättsskyddat material om man är underårig/myndig?Förtjänar man semesterlön under uppsägningstid även trots att man inte arbetar?Kan privata parkeringsövervakningsföretag utfärda övervakningsavgifter?Kan man överklaga en hovrättsdom, och när kan övervakningsstraff dömas ut?Vem är skyldig att låta utföra och bekosta en värdering av utmätt egendom?Är det tillåtet att en kommun anställer en person, som har en egen firma inom samma bransch?Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte går med på höjning av hyran?Då en person avlidit, kan en arvinge bli tvungen att betala begravningskostnaderna?Vad bör ett skuldebrev innehålla?Jag gjorde en brottsanmälan till polisen men polisen inledde inte förundersökning, vad kan jag göra?Finns det någon lag för hur många helger (fredag-söndag) i rad man kan vara tvungen att arbeta?Hur går man tillväga med egendomsfördelningen då ett stridigt samboförhållande upphör?Var regleras minimilönen?Kan en samägd fastighet utmätas i sin helhet trots att enbart halva ägs av utsökningsgäldenären?Måste man betala gåvoskatt om man säljer en lägenhet till sitt barn?Måste en försäljning av en aktielägenhet tillkännages till bolaget om man vill sälja till sitt barn? Kan de övriga aktieägarna göra anspråk på lägenheten och lösa in den?Vilket kollektivavtal skall tillämpas på arbetsförhållandet?Vilken dröjsmålsränta kan krävas?Har man som sambo samma rättigheter som i ett äktenskap gällande egendomen? Hur fördelas egendomen i samboförhållande när den ena dör?När skall den sista lönen betalas när ett arbetsavtal upphör?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Min hyresgäst har vanvårdat bostaden och orsakat skada, vad kan jag göra?Kan en arbetstagare sägas upp p.g.a. långvarig sjukskrivning?Vem ansvarar för skicket på en hyresbostad?Är det möjligt för hyresvärden att ensidigt höja hyran mitt under hyresförhållandet?Det finns ett tingsrättsbeslut angående hos vem av föräldrarna ett barn skall bo. Kan barnet, som idag är 14 år, flytta till den andra föräldern eller krävs ett nytt beslut av tingsrätten?Kan beloppet på fastställt underhållsbidrag ändras, och hur går det med underhållet efter att barnet fyllt 18 år?Kan ett gåvolöfte återtas?Får en 12-åring själv bestämma hos vem av föräldrarna han/hon vill bo om föräldrarna har separerat och inte bor tillsammans?Vilket är det lägsta priset som kan godkännas vid försäljning utanför en exekutiv auktion?Kan man i en avvittring efter en skilsmässa dela egendomen som man vill (dvs. man frångår giftorätten och delar egendomen ojämnt), om båda parterna är överens om det? Kan det få konsekvenser i beskattningen?Vad är sommarjobbares rätt till lön under sjukskrivning?Vilka ersättningar kan yrkas i brottmålsrättegång?Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett arbetsavtal på så sätt att betalning av provision, som tidigare ingått i arbetsavtalet, faller bort?Om domstolen vid en vårdnadsprocess beslutat var barnet skall bo, är beslutet då i kraft till dess barnet fyller 12 år eller till dess barnet är myndigt?Jag har ingått ett borgensavtal och gått i borgen för tre månadshyror, kan jag säga upp detta?Kan man patentera mjukvara i Finland?Vad är skälig storlek på tomtarrende?Vad kan man göra ifall lönen inte betalas ut enligt överenskommelse, och inget skriftligt arbetsavtal finns?Bör man som arbetstagare vara anträffbar för arbetsgivaren även trots att man är sjukskriven?Vad innebär inbördes testamente?

Nutida advokatbyrå i Vasa


Advokatbyrå Näsman & Båsk är en modern byrå med specialkunnande inom konkurs- och saneringsförfarande samt rättegångsförfarande i både brott- och civilmål. Byrån sköter även familjerättsliga och allmänjuridiska uppdrag. Oberoende av om Ert ärende har nationell eller internationell anknytning står vi gärna till tjänst med juridisk rådgivning.

Byrån grundades år 1998 och byråns huvudkontor är beläget i Vasa. Våra kunder består av såväl företag, privatpersoner som offentliga samfund. Vårt viktigaste mål är att tillfredsställa våra kunders behov genom att erbjuda effektivitet oberoende av om kunden är ett publikt aktiebolag, familjeföretag, privatperson eller myndighet. Vi vill att kunderna alltid skall känna att vi gör vårt yttersta för att tillvarata deras intressen.

Har Du problem eller en fråga Du önskar få utredd?

Det lönar sig att kontakta en av byråns advokater eller jurister i ett tidigt skede för att reda ut eventuella problem eller frågeställningar och på så sätt minimera kostnaderna. Vår byrå debiterar ingenting för en första telefonkonsultation, så tveka inte att kontakta vår byrå i god tid.
Vasa

Handelsesplanaden 12 B 11
65100 Vasa
E-mail: info@anb.fi

Tel. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Information om denna webbsida

© Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.