Vad är straffet för nedladdning av upphovsrättsskyddat material om man är underårig/myndig?Får en arbetsgivare ge ett negativt omdöme på arbetsintyget?Kan man överklaga en hovrättsdom, och när kan övervakningsstraff dömas ut?Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett arbetsavtal på så sätt att betalning av provision, som tidigare ingått i arbetsavtalet, faller bort?Kan en arbetstagare sägas upp p.g.a. långvarig sjukskrivning?Måste beslut om vägar ske enhälligt av vägdelägarna?Då en person avlidit, kan en arvinge bli tvungen att betala begravningskostnaderna?Vad kan jag göra om min tidigare sambo vägrar lämna tillbaka ett föremål som hört till min mosters dödsbo och inte heller betalar tillbaka en skuld till mig?Får en 12-åring själv bestämma hos vem av föräldrarna han/hon vill bo om föräldrarna har separerat och inte bor tillsammans?Är det tillåtet att en kommun anställer en person, som har en egen firma inom samma bransch?Är det möjligt att internt avtala om betalningen av ett lån åt utomstående t.ex. banken?I vilka situationer är man skyldig att uppge sin personbeteckning, och när kan man vägra?Hur behandlas ett skuldförhållande mellan förälder och barn ifall det uppgjorda amorteringsavtalet inte följs av barnet under föräldrarnas livstid?Hur dokumentera åtgärdandet av ett dolt fel i fastighet?Kan hyresvärden förkorta uppsägningstiden genom villkor i hyresavtalet?Träd har kapats och buskar förstörts på vår tomt när ledningar har grävts ner. Får man göra så och har vi rätt till ersättning?Vilken dröjsmålsränta kan krävas?Vem övervakar båttrafiken, och har sjöbevakningen rätt att komma ombord på en båt?Kan en person som via arv fått äganderätten till hälften av ett hus sälja sin andel av huset?Om varken bouppteckning eller arvskifte har förrättats i ett dödsbo kan då detta dödsbo ärva den avlidnes förälder om den dör, eller är det den först avlidnes barn som blir delägare i det nya dödsboet?Kan hyresvärden själv bestämma hyresgästens uppsägningstid?Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte går med på höjning av hyran?Vad kan man göra ifall lönen inte betalas ut enligt överenskommelse, och inget skriftligt arbetsavtal finns?Vilket kollektivavtal skall tillämpas på arbetsförhållandet?Får man banda in en diskussion där man själv deltar?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Vad är följderna om man olovligen använder en annan persons FB-konto?Om ett företag har skickat alla mina personuppgifter till en annan tredje part, vad kan jag göra eller kräva?Måste en försäljning av en aktielägenhet tillkännages till bolaget om man vill sälja till sitt barn? Kan de övriga aktieägarna göra anspråk på lägenheten och lösa in den?Finns det någon lag för hur många helger (fredag-söndag) i rad man kan vara tvungen att arbeta?Vilka ersättningar kan yrkas i brottmålsrättegång?Kan man patentera mjukvara i Finland?Har min exman rätt att vid skilsmässan få ut pengarna från villaförsäljningen som har investerats i det gemensamma hemmet?Kan en samägd fastighet utmätas i sin helhet trots att enbart halva ägs av utsökningsgäldenären?Vad betyder jäv?Medför konsultavtal ett anställningsförhållande?Vad är sommarjobbares rätt till lön under sjukskrivning?Har man som sambo samma rättigheter som i ett äktenskap gällande egendomen? Hur fördelas egendomen i samboförhållande när den ena dör?Var prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad då äktenskapet ingåtts utomlands, men makarna i nuläget bor i Finland?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Var regleras minimilönen?Hur delas egendomen vid skilsmässa om det inte finns äktenskapsförord?Måste man betala gåvoskatt om man säljer en lägenhet till sitt barn?Kan man vägra vittna i ett brottmål?Är det möjligt för hyresvärden att ensidigt höja hyran mitt under hyresförhållandet?Vem kan formulera ordalydelsen i ett testamente?Vad är skälig storlek på tomtarrende?När skall den sista lönen betalas när ett arbetsavtal upphör?Hur reda upp krångel vid köp av husdjur?Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?Vad bör ett skuldebrev innehålla?Var kan jag få hjälp med att ordna upp min ekonomi?Varför behövs testamente?Om arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett arbetskontrakt där det avtalas att arbetstiden är 37h/vecka, kan då arbetsgivaren plötsligt börja ge mindre veckotimmar och låta arbetstagaren vara ledig mot sin vilja?Jag gjorde en brottsanmälan till polisen men polisen inledde inte förundersökning, vad kan jag göra?Jag är misstänkt för rattfylleri då jag har framfört ett fordon med 0,6 promille i blodet. Vilket blir straffet ungefär och kan man på något sätt få lindrigare straff?Kan ett gåvolöfte återtas?Jag har ingått ett borgensavtal och gått i borgen för tre månadshyror, kan jag säga upp detta?Vem är skyldig att låta utföra och bekosta en värdering av utmätt egendom?Vad innebär inbördes testamente?Vilket är det lägsta priset som kan godkännas vid försäljning utanför en exekutiv auktion?Hur går man tillväga med egendomsfördelningen då ett stridigt samboförhållande upphör?Det finns ett tingsrättsbeslut angående hos vem av föräldrarna ett barn skall bo. Kan barnet, som idag är 14 år, flytta till den andra föräldern eller krävs ett nytt beslut av tingsrätten?Kan privata parkeringsövervakningsföretag utfärda övervakningsavgifter?Hur ansvarar jag för min underhyresgäst?Om domstolen vid en vårdnadsprocess beslutat var barnet skall bo, är beslutet då i kraft till dess barnet fyller 12 år eller till dess barnet är myndigt?Min hyresgäst har vanvårdat bostaden och orsakat skada, vad kan jag göra?När min styvfar gick bort var hans dödsbo skuldsatt och allt min mor nu äger har hon förvärvat efter hans bortgång. Kan mina styvsyskon göra anspråk på denna egendom?Kan beloppet på fastställt underhållsbidrag ändras, och hur går det med underhållet efter att barnet fyllt 18 år?Jag vill ansöka om skilsmässa, men är rädd för att lämna utan egendom. All egendom står i min mans namn, men vi har inget äktenskapsförord.Vems är egendomen i samboförhållande? Ärver sambor varandra?Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?Hur ser arvingarnas kostnadsansvar ut vid överskuldsatt dödsbo?

Vem gör upp bouppteckningen?

Vad gäller bouppteckningen så ligger bouppteckningsskyldigheten hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en ev. maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen skall skötas av två gode män.

Tillbaka

Vasa

Handelsesplanaden 12 B 11
65100 Vasa
E-mail: info@anb.fi

Tel. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Information om denna webbsida

© Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2015.