Vems är egendomen i samboförhållande? Ärver sambor varandra?Kan man vägra vittna i ett brottmål?När min styvfar gick bort var hans dödsbo skuldsatt och allt min mor nu äger har hon förvärvat efter hans bortgång. Kan mina styvsyskon göra anspråk på denna egendom?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Hur reda upp krångel vid köp av husdjur?Vad bör ett skuldebrev innehålla?Hur ansvarar jag för min underhyresgäst?Kan hyresvärden själv bestämma hyresgästens uppsägningstid?Kan man överklaga en hovrättsdom, och när kan övervakningsstraff dömas ut?Förtjänar man semesterlön under uppsägningstid även trots att man inte arbetar?Kan man patentera mjukvara i Finland?Träd har kapats och buskar förstörts på vår tomt när ledningar har grävts ner. Får man göra så och har vi rätt till ersättning?Var prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad då äktenskapet ingåtts utomlands, men makarna i nuläget bor i Finland?Hur ser arvingarnas kostnadsansvar ut vid överskuldsatt dödsbo?Vilket kollektivavtal skall tillämpas på arbetsförhållandet?Om arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett arbetskontrakt där det avtalas att arbetstiden är 37h/vecka, kan då arbetsgivaren plötsligt börja ge mindre veckotimmar och låta arbetstagaren vara ledig mot sin vilja?Vem ansvarar för skicket på en hyresbostad?Kan ett gåvolöfte återtas?Jag är misstänkt för rattfylleri då jag har framfört ett fordon med 0,6 promille i blodet. Vilket blir straffet ungefär och kan man på något sätt få lindrigare straff?Min hyresgäst har vanvårdat bostaden och orsakat skada, vad kan jag göra?Kan en person som via arv fått äganderätten till hälften av ett hus sälja sin andel av huset?Vem övervakar båttrafiken, och har sjöbevakningen rätt att komma ombord på en båt?Var regleras minimilönen?Får en arbetsgivare ge ett negativt omdöme på arbetsintyget?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Bör man som arbetstagare vara anträffbar för arbetsgivaren även trots att man är sjukskriven?Jag har ingått ett borgensavtal och gått i borgen för tre månadshyror, kan jag säga upp detta?Hur går man tillväga med egendomsfördelningen då ett stridigt samboförhållande upphör?Då en person avlidit, kan en arvinge bli tvungen att betala begravningskostnaderna?Var kan jag få hjälp med att ordna upp min ekonomi?Vad är skälig storlek på tomtarrende?Jag gjorde en brottsanmälan till polisen men polisen inledde inte förundersökning, vad kan jag göra?Har min exman rätt att vid skilsmässan få ut pengarna från villaförsäljningen som har investerats i det gemensamma hemmet?Måste man betala gåvoskatt om man säljer en lägenhet till sitt barn?Om ett företag har skickat alla mina personuppgifter till en annan tredje part, vad kan jag göra eller kräva?Vad kan man göra ifall lönen inte betalas ut enligt överenskommelse, och inget skriftligt arbetsavtal finns?Om jag säljer en aktielägenhet till mitt barn, kan de andra aktieägarna då lösa in bostaden?Kan privata parkeringsövervakningsföretag utfärda övervakningsavgifter?Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte går med på höjning av hyran?Vad betyder jäv?Får man banda in en diskussion där man själv deltar?Vad är följderna om man olovligen använder en annan persons FB-konto?I vilka situationer är man skyldig att uppge sin personbeteckning, och när kan man vägra?Om varken bouppteckning eller arvskifte har förrättats i ett dödsbo kan då detta dödsbo ärva den avlidnes förälder om den dör, eller är det den först avlidnes barn som blir delägare i det nya dödsboet?Är det tillåtet att en kommun anställer en person, som har en egen firma inom samma bransch?Vad innebär inbördes testamente?Vilket är det lägsta priset som kan godkännas vid försäljning utanför en exekutiv auktion?Kan en arbetstagare sägas upp p.g.a. långvarig sjukskrivning?Medför konsultavtal ett anställningsförhållande?Finns det någon lag för hur många helger (fredag-söndag) i rad man kan vara tvungen att arbeta?Vem ärver enskild egendom då förälder gått bort?Jag vill ansöka om skilsmässa, men är rädd för att lämna utan egendom. All egendom står i min mans namn, men vi har inget äktenskapsförord.Vad kan jag göra om min tidigare sambo vägrar lämna tillbaka ett föremål som hört till min mosters dödsbo och inte heller betalar tillbaka en skuld till mig?Är det möjligt för hyresvärden att ensidigt höja hyran mitt under hyresförhållandet?Hur behandlas ett skuldförhållande mellan förälder och barn ifall det uppgjorda amorteringsavtalet inte följs av barnet under föräldrarnas livstid?Det finns ett tingsrättsbeslut angående hos vem av föräldrarna ett barn skall bo. Kan barnet, som idag är 14 år, flytta till den andra föräldern eller krävs ett nytt beslut av tingsrätten?Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?Har man som sambo samma rättigheter som i ett äktenskap gällande egendomen? Hur fördelas egendomen i samboförhållande när den ena dör?När skall den sista lönen betalas när ett arbetsavtal upphör?Kan hyresvärden förkorta uppsägningstiden genom villkor i hyresavtalet?Varför behövs testamente?Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett arbetsavtal på så sätt att betalning av provision, som tidigare ingått i arbetsavtalet, faller bort?Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?Vilka ersättningar kan yrkas i brottmålsrättegång?Är det möjligt att internt avtala om betalningen av ett lån åt utomstående t.ex. banken?Hur dokumentera åtgärdandet av ett dolt fel i fastighet?Vem kan formulera ordalydelsen i ett testamente?Vad är sommarjobbares rätt till lön under sjukskrivning?Kan en samägd fastighet utmätas i sin helhet trots att enbart halva ägs av utsökningsgäldenären?Måste en försäljning av en aktielägenhet tillkännages till bolaget om man vill sälja till sitt barn? Kan de övriga aktieägarna göra anspråk på lägenheten och lösa in den?Vad är straffet för nedladdning av upphovsrättsskyddat material om man är underårig/myndig?Om domstolen vid en vårdnadsprocess beslutat var barnet skall bo, är beslutet då i kraft till dess barnet fyller 12 år eller till dess barnet är myndigt?Får en 12-åring själv bestämma hos vem av föräldrarna han/hon vill bo om föräldrarna har separerat och inte bor tillsammans?Kan beloppet på fastställt underhållsbidrag ändras, och hur går det med underhållet efter att barnet fyllt 18 år?Kan man i en avvittring efter en skilsmässa dela egendomen som man vill (dvs. man frångår giftorätten och delar egendomen ojämnt), om båda parterna är överens om det? Kan det få konsekvenser i beskattningen?Måste beslut om vägar ske enhälligt av vägdelägarna?Vilken dröjsmålsränta kan krävas?Hur delas egendomen vid skilsmässa om det inte finns äktenskapsförord?Vem är skyldig att låta utföra och bekosta en värdering av utmätt egendom?

Vem gör upp bouppteckningen?

Vad gäller bouppteckningen så ligger bouppteckningsskyldigheten hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en ev. maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen skall skötas av två gode män.

Tillbaka

Vasa

Handelsesplanaden 12 B 11
65100 Vasa
E-mail: info@anb.fi

Tel. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Information om denna webbsida

© Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.