Kan beloppet på fastställt underhållsbidrag ändras, och hur går det med underhållet efter att barnet fyllt 18 år?Vem är skyldig att låta utföra och bekosta en värdering av utmätt egendom?Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?Finns det någon lag för hur många helger (fredag-söndag) i rad man kan vara tvungen att arbeta?Bör man som arbetstagare vara anträffbar för arbetsgivaren även trots att man är sjukskriven?Får en 12-åring själv bestämma hos vem av föräldrarna han/hon vill bo om föräldrarna har separerat och inte bor tillsammans?Hur dokumentera åtgärdandet av ett dolt fel i fastighet?När skall den sista lönen betalas när ett arbetsavtal upphör?Hur går man tillväga med egendomsfördelningen då ett stridigt samboförhållande upphör?Varför behövs testamente?Förtjänar man semesterlön under uppsägningstid även trots att man inte arbetar?Måste en försäljning av en aktielägenhet tillkännages till bolaget om man vill sälja till sitt barn? Kan de övriga aktieägarna göra anspråk på lägenheten och lösa in den?Vilket är det lägsta priset som kan godkännas vid försäljning utanför en exekutiv auktion?Hur ser arvingarnas kostnadsansvar ut vid överskuldsatt dödsbo?Då en person avlidit, kan en arvinge bli tvungen att betala begravningskostnaderna?Vilka ersättningar kan yrkas i brottmålsrättegång?Kan ett gåvolöfte återtas?Kan man i en avvittring efter en skilsmässa dela egendomen som man vill (dvs. man frångår giftorätten och delar egendomen ojämnt), om båda parterna är överens om det? Kan det få konsekvenser i beskattningen?Var regleras minimilönen?Kan man vägra vittna i ett brottmål?Vad är skälig storlek på tomtarrende?Om ett företag har skickat alla mina personuppgifter till en annan tredje part, vad kan jag göra eller kräva?Hur behandlas ett skuldförhållande mellan förälder och barn ifall det uppgjorda amorteringsavtalet inte följs av barnet under föräldrarnas livstid?När min styvfar gick bort var hans dödsbo skuldsatt och allt min mor nu äger har hon förvärvat efter hans bortgång. Kan mina styvsyskon göra anspråk på denna egendom?Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte går med på höjning av hyran?Vem kan formulera ordalydelsen i ett testamente?Måste beslut om vägar ske enhälligt av vägdelägarna?Medför konsultavtal ett anställningsförhållande?Jag är misstänkt för rattfylleri då jag har framfört ett fordon med 0,6 promille i blodet. Vilket blir straffet ungefär och kan man på något sätt få lindrigare straff?Träd har kapats och buskar förstörts på vår tomt när ledningar har grävts ner. Får man göra så och har vi rätt till ersättning?Det finns ett tingsrättsbeslut angående hos vem av föräldrarna ett barn skall bo. Kan barnet, som idag är 14 år, flytta till den andra föräldern eller krävs ett nytt beslut av tingsrätten?Var prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad då äktenskapet ingåtts utomlands, men makarna i nuläget bor i Finland?Kan privata parkeringsövervakningsföretag utfärda övervakningsavgifter?Måste man betala gåvoskatt om man säljer en lägenhet till sitt barn?Var kan jag få hjälp med att ordna upp min ekonomi?Vad kan man göra ifall lönen inte betalas ut enligt överenskommelse, och inget skriftligt arbetsavtal finns?Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett arbetsavtal på så sätt att betalning av provision, som tidigare ingått i arbetsavtalet, faller bort?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Är det möjligt för hyresvärden att ensidigt höja hyran mitt under hyresförhållandet?Vems är egendomen i samboförhållande? Ärver sambor varandra?Kan hyresvärden själv bestämma hyresgästens uppsägningstid?Hur delas egendomen vid skilsmässa om det inte finns äktenskapsförord?Är det möjligt att internt avtala om betalningen av ett lån åt utomstående t.ex. banken?Är det tillåtet att en kommun anställer en person, som har en egen firma inom samma bransch?Vad är följderna om man olovligen använder en annan persons FB-konto?Får man banda in en diskussion där man själv deltar?Vem ansvarar för skicket på en hyresbostad?Har min exman rätt att vid skilsmässan få ut pengarna från villaförsäljningen som har investerats i det gemensamma hemmet?Om jag säljer en aktielägenhet till mitt barn, kan de andra aktieägarna då lösa in bostaden?Vad betyder jäv?Vilket kollektivavtal skall tillämpas på arbetsförhållandet?Kan man överklaga en hovrättsdom, och när kan övervakningsstraff dömas ut?Om varken bouppteckning eller arvskifte har förrättats i ett dödsbo kan då detta dödsbo ärva den avlidnes förälder om den dör, eller är det den först avlidnes barn som blir delägare i det nya dödsboet?Jag vill ansöka om skilsmässa, men är rädd för att lämna utan egendom. All egendom står i min mans namn, men vi har inget äktenskapsförord.Vad är straffet för nedladdning av upphovsrättsskyddat material om man är underårig/myndig?Hur ansvarar jag för min underhyresgäst?Om domstolen vid en vårdnadsprocess beslutat var barnet skall bo, är beslutet då i kraft till dess barnet fyller 12 år eller till dess barnet är myndigt?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Min hyresgäst har vanvårdat bostaden och orsakat skada, vad kan jag göra?Vad kan jag göra om min tidigare sambo vägrar lämna tillbaka ett föremål som hört till min mosters dödsbo och inte heller betalar tillbaka en skuld till mig?Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?Får en arbetsgivare ge ett negativt omdöme på arbetsintyget?Kan en samägd fastighet utmätas i sin helhet trots att enbart halva ägs av utsökningsgäldenären?Jag har ingått ett borgensavtal och gått i borgen för tre månadshyror, kan jag säga upp detta?Vem övervakar båttrafiken, och har sjöbevakningen rätt att komma ombord på en båt?Vad innebär inbördes testamente?I vilka situationer är man skyldig att uppge sin personbeteckning, och när kan man vägra?Vad bör ett skuldebrev innehålla?Jag gjorde en brottsanmälan till polisen men polisen inledde inte förundersökning, vad kan jag göra?Kan hyresvärden förkorta uppsägningstiden genom villkor i hyresavtalet?Har man som sambo samma rättigheter som i ett äktenskap gällande egendomen? Hur fördelas egendomen i samboförhållande när den ena dör?Kan en arbetstagare sägas upp p.g.a. långvarig sjukskrivning?Kan en person som via arv fått äganderätten till hälften av ett hus sälja sin andel av huset?Kan man patentera mjukvara i Finland?Vad är sommarjobbares rätt till lön under sjukskrivning?Vilken dröjsmålsränta kan krävas?Vem ärver enskild egendom då förälder gått bort?Om arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett arbetskontrakt där det avtalas att arbetstiden är 37h/vecka, kan då arbetsgivaren plötsligt börja ge mindre veckotimmar och låta arbetstagaren vara ledig mot sin vilja?Hur reda upp krångel vid köp av husdjur?

Vem gör upp bouppteckningen?

Vad gäller bouppteckningen så ligger bouppteckningsskyldigheten hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en ev. maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen skall skötas av två gode män.

Tillbaka

Vasa

Handelsesplanaden 12 B 11
65100 Vasa
E-mail: info@anb.fi

Tel. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Information om denna webbsida

© Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.