Var kan jag få hjälp med att ordna upp min ekonomi?Kan man överklaga en hovrättsdom, och när kan övervakningsstraff dömas ut?Jag har ingått ett borgensavtal och gått i borgen för tre månadshyror, kan jag säga upp detta?Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?Vad är sommarjobbares rätt till lön under sjukskrivning?Vad innebär inbördes testamente?Hur delas egendomen vid skilsmässa om det inte finns äktenskapsförord?Om varken bouppteckning eller arvskifte har förrättats i ett dödsbo kan då detta dödsbo ärva den avlidnes förälder om den dör, eller är det den först avlidnes barn som blir delägare i det nya dödsboet?Kan ett gåvolöfte återtas?Måste beslut om vägar ske enhälligt av vägdelägarna?Vad är skälig storlek på tomtarrende?Är det möjligt för hyresvärden att ensidigt höja hyran mitt under hyresförhållandet?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Hur skall man gå tillväga när man vill hyra ut sin bostad?Hur går man tillväga med egendomsfördelningen då ett stridigt samboförhållande upphör?Medför konsultavtal ett anställningsförhållande?Kan hyresvärden själv bestämma hyresgästens uppsägningstid?Kan man vägra vittna i ett brottmål?Jag gjorde en brottsanmälan till polisen men polisen inledde inte förundersökning, vad kan jag göra?Kan privata parkeringsövervakningsföretag utfärda övervakningsavgifter?Får en arbetsgivare ge ett negativt omdöme på arbetsintyget?Vad bör ett skuldebrev innehålla?Kan hyresvärden förkorta uppsägningstiden genom villkor i hyresavtalet?Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?Kan en arbetsgivare ensidigt ändra ett arbetsavtal på så sätt att betalning av provision, som tidigare ingått i arbetsavtalet, faller bort?Kan en person som via arv fått äganderätten till hälften av ett hus sälja sin andel av huset?Har min exman rätt att vid skilsmässan få ut pengarna från villaförsäljningen som har investerats i det gemensamma hemmet?Måste en försäljning av en aktielägenhet tillkännages till bolaget om man vill sälja till sitt barn? Kan de övriga aktieägarna göra anspråk på lägenheten och lösa in den?Då en person avlidit, kan en arvinge bli tvungen att betala begravningskostnaderna?Måste man betala gåvoskatt om man säljer en lägenhet till sitt barn?Vilken dröjsmålsränta kan krävas?Vad kan man göra ifall lönen inte betalas ut enligt överenskommelse, och inget skriftligt arbetsavtal finns?Vad är följderna om man olovligen använder en annan persons FB-konto?Om domstolen vid en vårdnadsprocess beslutat var barnet skall bo, är beslutet då i kraft till dess barnet fyller 12 år eller till dess barnet är myndigt?Är det möjligt att internt avtala om betalningen av ett lån åt utomstående t.ex. banken?När min styvfar gick bort var hans dödsbo skuldsatt och allt min mor nu äger har hon förvärvat efter hans bortgång. Kan mina styvsyskon göra anspråk på denna egendom?Om ett företag har skickat alla mina personuppgifter till en annan tredje part, vad kan jag göra eller kräva?Hur behandlas ett skuldförhållande mellan förälder och barn ifall det uppgjorda amorteringsavtalet inte följs av barnet under föräldrarnas livstid?I vilka situationer är man skyldig att uppge sin personbeteckning, och när kan man vägra?Vad är straffet för nedladdning av upphovsrättsskyddat material om man är underårig/myndig?Min hyresgäst har vanvårdat bostaden och orsakat skada, vad kan jag göra?Vilket är det lägsta priset som kan godkännas vid försäljning utanför en exekutiv auktion?Vad kan jag göra om min tidigare sambo vägrar lämna tillbaka ett föremål som hört till min mosters dödsbo och inte heller betalar tillbaka en skuld till mig?Hur ansvarar jag för min underhyresgäst?Vem är skyldig att låta utföra och bekosta en värdering av utmätt egendom?Kan en samägd fastighet utmätas i sin helhet trots att enbart halva ägs av utsökningsgäldenären?Vem kan formulera ordalydelsen i ett testamente?Vilka ersättningar kan yrkas i brottmålsrättegång?Kan man patentera mjukvara i Finland?När skall den sista lönen betalas när ett arbetsavtal upphör?Var regleras minimilönen?Hur dokumentera åtgärdandet av ett dolt fel i fastighet?Vem övervakar båttrafiken, och har sjöbevakningen rätt att komma ombord på en båt?Hur ser arvingarnas kostnadsansvar ut vid överskuldsatt dödsbo?Får en 12-åring själv bestämma hos vem av föräldrarna han/hon vill bo om föräldrarna har separerat och inte bor tillsammans?Kan beloppet på fastställt underhållsbidrag ändras, och hur går det med underhållet efter att barnet fyllt 18 år?Hur reda upp krångel vid köp av husdjur?Vems är egendomen i samboförhållande? Ärver sambor varandra?Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte går med på höjning av hyran?Har man som sambo samma rättigheter som i ett äktenskap gällande egendomen? Hur fördelas egendomen i samboförhållande när den ena dör?Kan en arbetstagare sägas upp p.g.a. långvarig sjukskrivning?Vilket kollektivavtal skall tillämpas på arbetsförhållandet?Om arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett arbetskontrakt där det avtalas att arbetstiden är 37h/vecka, kan då arbetsgivaren plötsligt börja ge mindre veckotimmar och låta arbetstagaren vara ledig mot sin vilja?Varför behövs testamente?Var prövas ett ärende som gäller äktenskapsskillnad då äktenskapet ingåtts utomlands, men makarna i nuläget bor i Finland?Vad betyder jäv?

Vem gör upp bouppteckningen?

Vad gäller bouppteckningen så ligger bouppteckningsskyldigheten hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en ev. maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen skall skötas av två gode män.

Tillbaka

Vasa

Handelsesplanaden 12 B 11
65100 Vasa
E-mail: info@anb.fi

Tel. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Information om denna webbsida

© Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2014.