Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Kuka maksaa elatusta?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuVoinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?

Oikeudenkäynnit


Nykypäivän yhteiskunnassa tulee ihmisille yhä useammin eteen asioita, joiden ratkaisua joudutaan hakemaan oikeudenkäyntimenettelyllä.
Oikeudenkäyntimenettelyllä tuomioistuin ratkaisee mikä kussakin yksittäisessä asiassa on lainmukaista. Oikeudenkäynnit voidaan jakaa käsiteltävän asian mukaan riita-, rikos- sekä hallintoasioista tehtyjen valitusten oikeudenkäynteihin.

Siviiliprosessi

Riita-asian oikeudenkäynti eli siviiliprosessi on menettely, jota käytetään kun kysymyksessä ei ole rikos- eikä hakemusasia. Siviiliprosessin lähtökohtana on, että osapuolet käyvät oikeutta tasavertaisina osapuolina, kantajana ja vastaajana huolehtivat itse kaikki vaatimukset ja todisteet tuomioistuimen tietoon joka perustaa päätöksensä sille annettuun näyttöön.

Siviiliprosessi käynnistyy kantajan käräjäoikeudelle jättämällä haastehakemuksella, jossa hän on yksilöinyt vaatimuksensa ja niiden perusteet sekä ne todisteet, joilla kantaja haluaa tukea vaatimuksiaan. Käräjäoikeus huolehtii haasteen tiedoksi antamisesta vastaajalle ja varaa vastaajalle mahdollisuuden antaa lausuntonsa asiassa. Molempia kuultuaan käräjäoikeus varaa asiassa istuntopäivän, jossa oikeus kuulee asianosaisia suullisesti.

Siviiliasioissa tulee usein eteen tilanteita, joissa tarvitaan alan asiantuntemusta, varsinkin jos asia on riitainen. Toimistomme asianajajat voivat auttaa esimerkiksi erilaisten siviilioikeudellisten sopimusten laatimisessa tai tarpeen vaatiessa asian tuomioistuinkäsittelyssä.

Rikosoikeudenkäynti

Rikosoikeudenkäynti eroaa menettelyltään oleellisesti siviiliprosessista. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, tulee tapahtuneesta tehdä rikosilmoitus poliisille. Kun poliisi on saanut tiedon rikoksesta, aloitetaan esitutkinta. Esitutkinnassa poliisi selvittää onko rikos tapahtunut, ja keitä se koskettaa sekä asianomistajan mahdolliset korvausvaatimukset. Poliisi kuulustelee rikoksen asianomistajia, epäiltyä ja mahdollisia todistajia.

Esitutkinnan valmistuttua lähettää poliisi tutkinnan esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle syyteharkintaan. Syyttäjän tehtävänä on arvioida onko rikos tehty ja onko siitä syyttämiselle riittävästi näyttöä. Mikäli näyttöä ei ole riittävästi, tekee syyttäjä syyttämättäjättämispäätöksen. Kun syytekynnys on ylittynyt, etenee asia oikeuteen syyttäjän jättämällä haastehakemuksella, jonka käräjäoikeus antaa tiedoksi syytetylle.

Rikosasian oikeudenkäynnissä selvitetään onko epäilty syyllistynyt rikokseen, ja minkälainen rangaistus teosta mahdollisesti määrätään. Pääsääntöisesti rikosasiat käsitellään käräjäoikeudessa suullisesti, mutta yksinkertaiset asiat voidaan käsitellä myös kirjallisessa menettelyssä. Mikäli asiaan osalliset eivät ole tyytyväisiä tuomioon, voivat he ilmoittaa tyytymättömyyttä siihen ja valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Syytetty ja asianomistaja voivat aina käyttää apunaan asianajajaa. Voimme avustaa rikosasioiden kaikkia osapuolia ja olla mukana prosessin eri vaiheissa esimerkiksi asianomistajan korvausvaatimusten laadinnassa tai lausunnon laadinnassa. 

Hallintoasioiden oikeusprosessi

Kaikissa maissa, joissa on toimiva oikeusturvajärjestelmä, on mahdollista valittaa viranomaisten tekemistä päätöksistä. Suomessa hallintotuomioistuinjärjestelmä on kaksiportainen; useimmissa asioissa ensimmäisenä asteena toimii hallinto-oikeus, jonka päätöksistä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräissä asialuokissa ensimmäisenä muutoksenhakuelimenä voi olla esimerkiksi markkinaoikeus, verotuksen oikaisulautakunnat tai lääninhallitus.

Hallinto-oikeusprosessi laitetaan vireille kirjallisella valituksella. Hallinto-oikeusprosessi on pääosin kirjallista, mutta tarvittaessa voidaan järjestää myös suullinen istunto. Itse prosessi on yksityiselle henkilölle useimmiten melko riskitöntä, koska hänet voidaan tuomita korvaamaan viranomaisen oikeuskulut vain poikkeustapauksessa.

Sekä siviili- että rikosasioihin voi saada oikeusapua ja mikäli Sinulla on oikeusturvavakuutus, voi se kattaa kustannuksia. 

 

Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.